Privacyverklaring Wildenberg Advocaten

De maatschap Wildenberg advocaten, kantoorhoudend aan het Keizer Karelplein 32-i te Nijmegen, hecht veel belang aan uw privacy. Gegevens die u aan ons  verstrekt, worden door ons dan ook zorgvuldig beschermd en vertrouwelijk behandeld. Hetgeen onze cliënten aan ons melden is bovendien aan een wettelijke geheimhoudingsplicht onderworpen.

Net als elke andere organisatie in Nederland, behoren ook advocatenkantoren transparant te zijn over de persoonsgegevens die zij van u verwerken en over de vraag hoe en waarom zij dit doen. Wij bieden deze transparantie met onze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze (potentiële) cliënten, voormalige cliënten, websitebezoekers*, sollicitanten** en overige relaties. Op onze medewerkers is deze verklaring niet van toepassing, nu voor hen een aparte verklaring is opgesteld, welke voor hen is te raadplegen via ons intranet. In verband met ons beroepsgeheim is deze privacyverklaring ook niet van toepassing op niet-cliënten, van wie wij de persoonsgegevens verwerken in het kader van de dienstverlening aan onze cliënten.

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring  nog vragen hebben, dan kunt u daarover contact met ons opnemen. Onze contactgegevens treft u onderaan deze verklaring.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wildenberg Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om tal van redenen, wij doen dit onder meer om:

 • contact met u te kunnen opnemen en onderhouden;
 • communicatie en processen gemakkelijker te laten verlopen;
 • u van juridisch advies en/of juridische bijstand te voorzien;
 • aan te tonen dat wij hetgeen wij met u overeenkomen nakomen;
 • te voldoen aan onze administratieve- en fiscale verplichtingen. Zo dienen wij bij te houden hoeveel tijd wij aan een dossier besteden en daarmee dus ook wanneer wij contact met u hebben. Ook dienen wij te kunnen aantonen dat wij uw identiteit hebben vastgesteld, aangezien de advocaten van ons kantoor hier wettelijk toe verplicht zijn;
 • facturatie mogelijk te maken;
 • gerichte marketingacties uit te voeren, zoals het versturen van uitnodigingen voor lezingen of relatie-evenementen;
 • het gebruik van onze derdengeldrekening mogelijk te maken;
 • de beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen;

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken diverse gegevens over u, zoals:

 • uw naam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • correspondentieadres;
 • e-mailadres;
 • (mobiele) telefoon- en faxnummer;
 • bankrekeningnummer en betaalhistorie;
 • een aan uw dossier toegekend dossiernummer;
 • gegevens over partijen welke bij uw kwestie betrokken zijn, zoals een wederpartij;
 • op uw juridische kwestie betrekking hebbende informatie die u actief aan ons verstrekt in het kader van onze juridische dienstverlening, alsook informatie over de wijze en het moment waarop u dit doet;
 • Indien u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, registreren wij dat en verwerken wij ook daarmee verband houdende gegevens, zoals een bij uw rechtsbijstandsverzekeraar bekend zaaknummer en informatie over de dekking onder uw polis;
 • uw aanwezigheid bij door ons georganiseerde bijeenkomsten;

In het kader van onze juridische dienstverlening verwerken wij soms veel persoonsgegevens over u. Welke persoonsgegevens wij precies verwerken, verschilt per situatie en hangt af van waar uw concrete kwestie betrekking op heeft. Soms verwerken wij zelfs hele gevoelige persoonsgegevens, zoals over bijvoorbeeld uw gezondheid. Uiteraard verwerken wij dit soort gegevens alleen indien dat in uw specifieke kwestie van belang is.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van u, maar soms halen wij deze ook uit bijvoorbeeld het register van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, of een openbaar toegankelijke bron. Ook ontvangen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van andere derden, zoals bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekeraar of een eerdere belangenbehartiger.

Mogen wij zomaar uw persoonsgegevens verwerken?
Wij verwerken enkel persoonsgegevens voor zover dat is toegestaan. Zo verwerken wij uw persoonsgegevens alleen wanneer:

 • u daar toestemming voor hebt gegeven (toestemming kunt u overigens altijd weer intrekken);
 • dit noodzakelijk is om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.

Moet ik mijn persoonsgegevens aan jullie verstrekken?
U bent niet verplicht persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar wanneer wij daar niet over kunnen beschikken, kan dit ertoe leiden dat wij u niet van ons advies en/of bijstand kunnen voorzien. Zo dienen wij bijvoorbeeld over meer contactgegevens dan enkel en alleen uw adres te beschikken, nu wij u snel moeten kunnen bereiken in het geval van spoed. Bovendien rust op ons een wettelijke identificatieplicht: wij dienen vast te stellen wie onze cliënten zijn. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, dienen onze advocaten bovendien over alle informatie te beschikken die voor uw kwestie relevant kan zijn. Eigenlijk kunt u ervan uitgaan dat het voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen ons en u, noodzakelijk is dat u ons al die informatie verstrekt waarom wij u vragen. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wenst te verstrekken kan dit er dan ook toe leiden dat wij onze opdracht moeten neerleggen.

Indien wij u om persoonsgegevens vragen waarvan het niet nodig is dat u deze aan ons verstrekt, zullen wij u daar vooraf op wijzen.

 Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Veel van uw persoonsgegevens verwijderen wij op het moment dat onze dienstverlening aan u stopt of onze relatie met u eindigt. Sommige administratieve gegevens, zoals financieel administratie gegevens, bewaren wij gedurende een bij wet voorgeschreven periode van 7 jaar. Dossiers welke wij aanleggen omtrent door ons behandelde zaken worden in beginsel gedurende 5 jaar in ons archief bewaard. Sommige gearchiveerde dossiers worden maximaal 20 jaar bewaard in verband met mogelijke aansprakelijkheidskwesties.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Soms geven wij (een deel van) uw persoonsgegevens door aan derden. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat wij andere deskundigen inschakelen, zoals een medisch specialist, een accountant, een notaris, etc. Dit doen wij enkel met uw toestemming en wij verstrekken hen enkel die persoonsgegevens die nodig zijn.

Wij maken gebruik van een stichting voor het ontvangen van betalingen welke voor u zijn bestemd (Stichting Beheer Derdengelden Wildenberg Advocaten, gevestigd te Nijmegen). Om het voor deze stichting mogelijk te maken de ontvangen bedragen aan u over te maken, verstrekken wij bepaalde persoonsgegevens van u aan deze stichting.

Daarnaast maakt ons kantoor gebruik van derde partijen voor het beheren van onze systemen en het hosten van onze website.  

Welke rechten hebt u?
In verband met het feit dat wij persoonsgegevens van u verwerken, hebt u diverse rechten. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om, wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, uw toestemming in te trekken. Ook hebt u het recht ons bepaalde verzoeken te doen. Zo kunt u ons verzoeken u uw persoonsgegevens in te laten zien, deze te corrigeren, te verwijderen, of deze aan u over te dragen. U kunt bovendien bezwaar maken tegen het feit dat wij uw gegevens verwerken. Wanneer u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u daarover contact met ons opnemen. Ook hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Wildenberg Advocaten
Keizer Karelplein 32-i
6511 NH Nijmegen
[email protected]
024-3239680

Hoe Google gegevens gebruikt van deze website 
Deze website maakt gebruik van Google Services om de kwaliteit te verbeteren. Via deze link leest u hoe Google gebruik maakt van de gegevens van deze website.

*Websitebezoekers
Wanneer u onze website bezoekt, wordt er op het device waarmee u dit doet een analytische cookie geplaatst door het bedrijf Google, dat in de Verenigde Staten is gevestigd. Hiermee kunnen de bezoekersstatistieken van onze website worden bijgehouden en krijgen wij beter inzicht in het functioneren van onze website. Deze informatie is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Zo wordt uw IP-adres bijvoorbeeld niet geregistreerd en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies. Teneinde uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten  en hebben wij Google geen toestemming gegeven uw gegevens verder te verwerken.

**Sollicitanten
Wanneer u bij ons solliciteert verwerken wij, naast uw contactgegevens, gegevens omtrent uw motivatie en opleidings- en arbeidsverleden. Wij gebruiken deze informatie bij het selecteren van een geschikte kandidaat voor onze vacatures. De betreffende persoonsgegevens verzamelen wij via persoonlijke contacten met u en via andere bronnen welke u aan ons ter beschikking stelt, zoals een door u aan ons gezonden cv en sollicitatiebrief. Wij verwijderen uw gegevens 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond, tenzij u ons toestemming geeft uw gegevens langer te bewaren. Gegevens welke wij ontvangen in het kader van een open sollicitatie verwijderen wij na één jaar.

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangevuld of gewijzigd. Wij raden iedereen waarop deze verklaring betrekking heeft dan ook aan onze website periodiek te bezoeken. Deze versie is van januari 2024.

Social Media

Volg ons


Duitsland

Scholten Oberem & Partner

Lees meer
Website

Nijmegenletselschade.nl

Naar de site