Wildenberg Advocaten

Tarieven en Declaraties

Een belangrijke vraag is natuurlijk wat onze dienstverlening kost. U wilt, graag van tevoren weten waar u financieel aan toe bent. Wat u precies betaalt is echter vaak moeilijk vooraf aan te geven. Wél kunnen we uitleggen hoe en wanneer we declareren en hoe inzichtelijk de declaraties zijn.

Bij Wildenberg investeren wij fors in kennis en opleidingen. Op deze manier zijn onze gespecialiseerde en kundige advocaten in staat om u snel en op niveau terzijde te staan. Hoe langer de advocaat werkzaam is, hoe groter de deskundigheid en ervaring. Bij aanvang van de werkzaamheden spreken we een tarief met u af. Wij maken daarbij onderscheid tussen ondernemers en particulieren en kunnen maatwerkafspraken met u maken. Onderstaande tarieven gelden voor onze senioradvocaten. Voor onze medior- en junioradvocaten worden andere tarieven met u afgesproken.

Uurtarief particulieren: € 220,-

Uurtarief ondernemers: € 265,-

In bepaalde omstandigheden kunnen andere, afwijkende tariefafspraken worden gemaakt. Waarbij bijvoorbeeld niet gefactureerd wordt op basis van uren maal tarief.
Als de opdracht en samenwerking zich daarvoor leent, dan zijn vast prijsafspraken bespreekbaar, zodat u weet waar u aan toe bent en niet voor verrassingen komt te staan.
Te denken valt dan aan een korting op het tarief zodra in een bepaald jaar een vooraf afgesproken budget wordt overschreden of aan een speciaal tarief voor de helpdesk functie, waarbij tegen een per jaar af te spreken bedrag door u en/of uw medewerkers verder ongelimiteerd gebruik kan worden gemaakt van de adviezen van onze advocaten.
Soms worden ook wel afspraken gemaakt over een verschillend tarief al naargelang een procedure goed of minder goed afloopt. (bonus-malus) dan wel dat voor alle in te schakelen advocaten van het kantoor hetzelfde tarief geldt.
Wilt u onderzoeken of afspraken kunnen worden gemaakt binnen voornoemde varia, dan zijn wij graag bereid de mogelijkheden daartoe samen met u te onderzoeken.
Als we in een zaak kosten moeten maken die door het kantoor aan derden moeten worden afgedragen (‘voorgeschoten’), dan berekenen we deze in de regel vooraf aan u door onder de noemer ‘verschotten’. Daarbij kunt u denken aan griffierecht, deurwaarderskosten of notariskosten. Griffierechten worden ‘fiscaal vriendelijk’ aan u doorbelast, omdat daarover geen BTW verschuldigd is. Dit noemen we ‘onbelaste verschotten’. De andere zijn uiteraard de belaste verschotten.
Alle advocatendiensten worden belast met 21% BTW. Een uitzondering geldt voor particuliere buitenlandse cliënten die geen EU-onderdaan zijn. Zij zijn geen BTW verschuldigd.

Onze advocaten houden nauwkeurig bij hoeveel tijd zij voor u werken en waaraan de tijd wordt besteed. We noteren dit in afgeronde tijdseenheden van zes minuten. Uitgangspunt is dat de specificatie van de werkzaamheden met iedere declaratie wordt meegezonden. De ervaring leert dat cliënten niet altijd begrijpen dat ook voor een kort telefoongesprek van soms niet meer dan enkele minuten, de volledige tijdseenheid van zes minuten wordt gedeclareerd. Maar ook bij een kort telefoongesprek moet het schriftelijke of digitale dossier worden geraadpleegd en dient vaak eerdere correspondentie te worden gelezen. Ook moet er na het gesprek een notitie worden gemaakt voor het dossier. Kortom, ook een kort telefoongesprek leidt in de regel tot zeker het dubbele van de telefoontijd.

Wisseling van advocaat
Omdat er sprake is van ‘mensenwerk’ kan het gebeuren dat, bij bijvoorbeeld ziekte of vakantie, een andere dan uw eigen advocaat aan uw zaak werkt. Uiteraard stemmen wij dat in overleg met u af. En u kunt er vanuit gaan dat de inleestijd, die de andere advocaat nodig heeft om verantwoord in uw zaak te opereren, niet aan u wordt doorberekend.

Reiskosten advocaten
U zult begrijpen dat de tijd die verbonden is aan reizen, bijvoorbeeld naar de cliënt of naar een rechtbank bij een zitting, voor het kantoor gewoon werktijd is. Deze wordt in rekening gebracht. Kilometerkosten brengen wij u in de regel niet in rekening, tenzij sprake is van grote spoed, grote belangen of extra hoge kosten. Maar dat overleggen wij eerst met u.

Verzending declaraties
Binnen ons kantoor is de afspraak dat maandelijks wordt bezien of de omvang van in een dossier verrichte werkzaamheden, het verzenden van een declaratie rechtvaardigt. Daarvoor geldt een zekere ondergrens, omdat wij u niet maandelijks willen belasten met allerlei kleine declaraties. Op onze declaraties ziet u het aantal uren staan dat aan het dossier is gewerkt, vermenigvuldigd met het uurtarief van de desbetreffende advocaat (met naam vermeld). Daarnaast wordt BTW doorberekend en worden de belaste en onbelaste verschotten vermeld en in rekening gebracht. Aan nieuwe cliënten en onder omstandigheden die daartoe dwingen, zenden wij wel eens een voorschotnota. De betalingstermijn is standaard twee weken (14 dagen) na datum van de factuur. Eventuele te late betaling kan leiden tot het heffen van rente. Daarvoor verwijzen wij naar de algemene voorwaarden, die aan elke cliënt bij aanvang van de werkzaamheden worden uitgereikt.

Aansprakelijkheid van onze advocaten
Alle werkzaamheden van onze advocaten worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met de maatschap Wildenberg Advocaten. Hierop zijn de algemene voorwaarden van toepassing waarin ook een beperking is opgenomen van de aansprakelijkheid. De algemene voorwaarden kunt u ook
hier downloaden of worden op verzoek toegezonden indien u ze niet meer in uw bezit hebt.

Social Media

Volg ons


Samenwerking

Scholten Oberem & Partner

Lees meer
website

Nijmegenletselschade.nl

Naar de site