Wildenberg Advocaten

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld in november 2022 en gedeponeerd
bij de griffie van de Rechtbank te Gelderland.

I Algemeen
1. Wildenberg Advocaten is een maatschap van praktijkvennootschappen en natuurlijke personen (hierna: “de Maatschap”) met als doel het uitoefenen van een rechtspraktijk.
2. Op alle overeenkomsten van opdracht (hierna: “opdracht” of “opdrachten”) tussen de Maatschap en haar opdrachtgevers zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
3. Alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de Maatschap zijn ingeschakeld kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden, dit ongeacht de rechtsbetrekking waarin zij tot de Maatschap staan of hebben gestaan.

II Opdracht
4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de Maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
5. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.
6. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Aangesproken werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
7. Opdrachten worden door de Maatschap uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan de opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.
8. Indien de opdrachtgever toerekenbaar tekort mocht schieten in de nakoming van jegens de Maatschap aangegane verplichtingen is de Maatschap gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan de Maatschap, uit welken hoofde ook, verschuldigd is direct opeisbaar.
9. Niet alleen opdrachtnemer, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan de opdrachtnemer zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden.
10. De opdracht strekt zich nimmer uit tot adviezen of bijstand over fiscale aspecten, behoudens uitdrukkelijke bevestiging van bedoelde advisering of bijstand door de behandelend advocaat.

III Honorarium, kosten en declaratie
11. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan de Maatschap het overeengekomen honorarium verschuldigd. De Maatschap behoudt zich het recht voor de hoogte van het honorarium jaarlijks eenzijdig te wijzigen.
12. Over het honorarium is de B.T.W. verschuldigd, tenzij zulks naar Nederlands Belastingrecht niet aan de opdrachtgever in rekening behoeft te worden gebracht.
13. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp is de declaratie beperkt tot die kosten, waaronder begrepen de eigen bijdrage, die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.
14. Aan de opdrachtgever worden de kosten doorberekend die de Maatschap in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, de zogenoemde verschotten. Hieronder vallen onder meer griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels e.d.
15. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de in de declaraties van de Maatschap uitgedrukte bedragen.
16. Verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht. De Maatschap is gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve dan wel tussentijdse afrekening in het kader van de opdracht.
17. Betaling van declaraties van de Maatschap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.
18. Indien de Maatschap zich gedwongen ziet invorderingsmaatregelen te treffen tegen een opdrachtgever, die in verzuim is, komen alle invorderingskosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, volledig ten laste van die opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,--, zulks vermeerderd met eventuele verschotten. Indien opdrachtgever kwalificeert als consument, worden de buitengerechtelijke kosten berekend op grond van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

IV Beperking aansprakelijkheid Maatschap
19. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten wordt begrepen – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat onder de door de Maatschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat de Maatschap onder die verzekering draagt. 20. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor de Maatschap aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de Maatschap gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de Maatschap onder die verzekering draagt.
21. De hiervoor opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
22. Indien, om welke reden dan ook, geen uitbetaling krachtens de hiervoor bedoelde verzekering(en) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door de Maatschap aan opdrachtgever voor de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, zulks tot een maximum van € 50.000,--
23. Voor zover personen, die in het kader van de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan de Maatschap gegeven opdrachten de bevoegdheid van de Maatschap in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van de Maatschap voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
24. Iedere aanspraak op vergoeding van schade verjaart één jaar na de dag waarop opdrachtgever zowel met de schade, als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

V Toepasselijk recht, forumkeuze en klachten- en geschillenregeling
25. Op de rechtsverhouding tussen de Maatschap en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
26. De rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de Maatschap en opdrachtgever.
27. Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling betreft de door het kantoor ingestelde procedure voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers van het kantoor over de dienstverlening door één van haar advocaten. Indien het kantoor er niet in slaagt met hulp van de klachtenregeling tot een voor de opdrachtgever aanvaardbare oplossing te komen, kan die opdrachtgever de klacht(en) binnen 12 maanden na de schriftelijke afhandeling voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Informatie over de Geschillenregeling is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.

Social Media

Volg ons


Duitsland

Scholten Oberem & Partner

Lees meer
Website

Nijmegenletselschade.nl

Naar de site