Wildenberg Advocaten

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld in juni 2016 en gedeponeerd
bij de griffie van de Rechtbank te Gelderland.

I Algemeen
1. Wildenberg Advocaten is een maatschap van praktijkvennootschap-pen en natuurlijke personen (hierna: “de Maatschap”).
2. Deze algemene voorwaarden zijn door de Maatschap opgesteld teneinde te worden opgenomen in alle overeenkomsten, welke zij aangaat als opdrachtnemer op het gebied van juridische dienstver-lening.
3. Alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de Maatschap zijn ingeschakeld kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden, dit ongeacht de rechtsbetrekking waarin zij tot de Maatschap staan of hebben gestaan.

II Opdracht
4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de Maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde per-soon zal worden uitgevoerd.
5. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijk-heid vestigt in het geval twee of meer personen een opdracht heb-ben ontvangen, worden volledig uitgesloten.
6. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde beroepsbeoefe-naren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Aangesproken werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is ge-sloten en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
7. Opdrachten worden door de Maatschap uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan de opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.
8. Indien de opdrachtgever toerekenbaar tekort mocht schieten in de nakoming van jegens de Maatschap aangegane verplichtingen is de Maatschap gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de ver-dere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan de Maatschap, uit welken hoof-de ook, verschuldigd is direct opeisbaar.
9. Niet alleen opdrachtnemer, maar ook alle personen –zowel zij die op enigerlei wijze aan de opdrachtnemer zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van een opdracht van een opdracht-gever zijn ingeschakeld, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden.

III Honorarium, kosten en declaratie
10. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan de Maatschap het overeengekomen honorarium verschuldigd. De Maatschap behoudt zich het recht voor de hoogte van het honora-rium jaarlijks eenzijdig te wijzigen.
11. Over het honorarium is de B.T.W. verschuldigd, tenzij zulks naar Nederlands Belastingrecht niet aan de opdrachtgever in rekening behoeft te worden gebracht.
12. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp is de declaratie beperkt tot die kosten, waaronder begrepen de eigen bijdrage, die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.
13. Aan de opdrachtgever worden de kosten doorberekend die de Maatschap in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, de zogenoemde verschotten. Hieronder vallen onder meer griffie-rechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels e.d.
14. De Maatschap geeft er de voorkeur aan en heeft ook het recht haar facturen langs digitale weg aan de opdrachtgever dan wel degene die door haar daartoe is aangewezen te doen toekomen. Opdrachtgever verleent de Maatschap daartoe ook volledige toestemming.
15. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de in de declaraties van de Maatschap uitgedrukte bedragen.
16. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. De Maatschap is gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve dan wel tussentijdse afrekening in het kader van de opdracht.
17. Betaling van declaraties van de Maatschap dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze ter-mijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een ver-tragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.
18. Indien de Maatschap zich gedwongen ziet invorderingsmaatregelen te treffen tegen een opdrachtgever, die in verzuim is, komen alle in-vorderingskosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, volledig ten laste van die opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een mi-nimum van € 100,--, zulks vermeerderd met eventuele verschotten.

IV Beperking aansprakelijkheid Maatschap
19. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten wordt begrepen – voor-doet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid be-perkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de Maat-schap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de Maatschap onder die verzekering draagt.
20. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waar-voor de Maatschap aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijk-heid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de Maatschap gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de Maat-schap onder die verzekering draagt.
21. De hiervoor opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
22. Voor zover personen, die in het kader van de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan de Maatschap gegeven opdrachten de bevoegdheid van de Maatschap in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van de Maatschap voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
V Toepasselijk recht, forumkeuze en klachten- en
geschillenregeling
23. Op de rechtsverhouding tussen de Maatschap en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
24. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen de Maatschap en een opdrachtgever kennis te nemen. Indien de Rechtbank bevoegd is over een dergelijk geschil te oordelen, is uit-sluitend de Rechtbank Gelderland bevoegd van dat geschil kennis te nemen, tenzij de Nederlandse wet een andere rechter dwingend aanwijst.
25. Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling betreft de door het kantoor inge-stelde procedure voor de behandeling van klachten van opdracht-gevers van het kantoor over de dienstverlening door één van haar advocaten. Indien het kantoor er niet in slaagt met hulp van de klachtenregeling tot een voor de opdrachtgever aanvaardbare op-lossing te komen, kan die opdrachtgever de klacht(en) binnen 12 maanden na de schriftelijke afhandeling voorleggen aan de Geschil-lencommissie Advocatuur. Informatie over de Geschillenregeling is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.

Social Media

Volg ons


Duitsland

Scholten Oberem & Partner

Lees meer
Website

Nijmegenletselschade.nl

Naar de site