Deel 1 van het drieluik ‘Wetswijzigingen in het huurrecht: bent u al op de hoogte?’
30 maart, 2023

Deel 1 van het drieluik ‘Wetswijzigingen in het huurrecht: bent u al op de hoogte?’

Op dit moment, eind maart 2023, worden er drie wetsvoorstellen behandeld die van belang zijn voor het huurrecht: de Wet goed verhuurderschap, de Wet Betaalbare huur en de Wet vaste huurcontracten. In deze blog ga ik in op de inhoud en de juridische gevolgen van de Wet goed verhuurderschap.

In het arbeidsrecht is ‘goed werkgeverschap’ niet onbekend en heeft deze term in het Burgerlijk Wetboek zelfs een eigen artikel. In het huurrecht is de term goed huurderschap ook een bekende norm, op basis waarvan de huurder verplicht is zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen. Goed verhuurderschap is daarentegen niet terug te vinden in de wet. Mogelijk is dit binnenkort verleden tijd met de Wet goed verhuurderschap, waarin een norm wordt geïntroduceerd voor goed verhuurderschap.

Het doel van de Wet goed verhuurderschap is de bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste vormen van verhuurderschap. Concreet ziet het wetsvoorstel op regels met betrekking tot het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie, de plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen en een informatieplicht richting de huurder.

Goed verhuurderschap: de inhoud voor verhuurders

Allereerst is het verhuurders verboden om huurders op welke wijze dan ook te discrimineren en/of te intimideren. Op basis van het wetsvoorstel dienen verhuurders en verhuurbemiddelaars iedere vorm van discriminatie en/of intimidatie te voorkomen en tegen te gaan. Voor het voorkomen van discriminatie zijn verhuurders en verhuurbemiddelaars na invoering van de wet verplicht om het wervings- en selectieproces te professionaliseren en objectieve selectiecriteria te gebruiken.

Een andere wijziging zal het schriftelijkheidsvereiste zijn. Verhuurders zijn na invoering van de wet verplicht om de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Doet de verhuurder dit niet, dan kan de huurder een schriftelijke vastlegging van de huurovereenkomst via de gemeente afdwingen. Een huurovereenkomst die mondeling wordt gesloten blijft dus wel rechtsgeldig. De schriftelijke vastlegging van de huurovereenkomst moet ervoor zorgdragen dat huurders meer rechtszekerheid hebben ten aanzien van de tussen partijen geldende afspraken. Dit ligt ook in lijn met de informatieplicht die zal gaan gelden voor verhuurders. Deze informatieplicht zal verhuurders verplichten om bepaalde informatie, die ziet op de rechten en plichten van de huurder, aan hun huurders te verstrekken.

Goed verhuurderschap: de taken en bevoegdheden voor de gemeenten

Naast de normen voor de verhuurder, worden er ook een aantal taken en bevoegdheden gecreëerd voor gemeenten. Om het discriminatieverbod voor verhuurders te kunnen handhaven, krijgen gemeenten de bevoegdheid om algemene regels te stellen aan verhuurders en verhuurbemiddelaars over een werkwijze om discriminatie en intimidatie tijdens elke fase van het verhuurproces te voorkomen en tegen te gaan. Ter bevordering van goed verhuurderschap krijgen gemeenten de bevoegdheid om via een verhuurvergunning eisen te stellen aan verhuurders. In deze verhuurvergunning kunnen gemeenten eisen stellen aan de wijze waarop verhuurders invulling geven aan de regels omtrent goed verhuurderschap. Voorwaarden die gemeenten kunnen verbinden door middel van een verhuurvergunning kunnen zien op:

  • een maximale huurprijs en een maximale huurverhogingspercentage;
  • het opstellen en het uitvoeren van een onderhoudsplan door de verhuurder;
  • de verhuur van verblijfsruimten aan arbeidsmigranten middels een verhuurvergunning.

De verhuurvergunning zal, gelet op de wettelijke taak om woningen te verhuren, niet gelden voor woningcorporaties.

Gemeenten krijgen de bevoegdheid om bij een overtreding van deze wet door de verhuurder handhavend op te treden. De handhavingsmogelijkheden zien op het geven van een waarschuwing, het opleggen van een herstelsanctie en het opleggen van een bestuurlijke boete. Wanneer de handhaving niet leidt tot het gewenste resultaat, dan heeft de gemeente zelfs de bevoegdheid om de verhuurvergunning in te trekken of het beheer van het gehuurde op zicht te nemen.

Tot slot dienen gemeenten een meldpunt in te stellen, waar woningzoekenden en huurders zich kunnen melden wanneer zij ongewenst gedrag van verhuurders.

Conclusie

Na invoering van de Wet goed verhuurderschap genieten huurders en woningzoekenden meer bescherming dan voorheen bij discriminatie, intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag van de verhuurder. Verhuurders dienen zich als goed verhuurder te gedragen en een transparante werkwijze te hanteren ter bevordering van goed verhuurderschap en ter voorkoming van discriminatie en intimidatie.

Bent u verhuurder? Dan is het voor u goed om in de gaten te houden of bovengenoemde verplichtingen voor u gaan gelden en welke gevolgen dit voor u heeft. Wilt u meer informatie over de huurrechtelijke aspecten van de Wet goed verhuurderschap? Neem dan contact op met mij of één van mijn collega’s van de sectie Vastgoed- en huurrecht.

Het wetsvoorstel is op dit moment aangenomen. Op 7 maart 2023 is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer en op 21 maart 2023 is het als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer. De inwerkingtredingsdatum is nog niet bekend, maar verwacht wordt dat de wet per 1 juli 2023 in werking zal treden.

Ook benieuwd naar de inhoud van de Wet Betaalbare huur en de mogelijke gevolgen die deze wet voor u heeft? In deze blog vertel ik u meer over dit wetsvoorstel. Nieuwsgierig naar de inhoud van de Wet vaste huurcontracten? Lees dan hier verder.

Advocaat Vastgoed- en Huurrecht

Advocaten Vastgoed- en Huurrecht

Wilt u weten wat deze wetswijzigingen voor u in de praktijk kunnen gaan betekenen, neem dan contact op met mij of een van mijn collega advocaten op het gebied van vastgoed- en huurrecht.

Neem contact op met de advocaten van de sectie Vastgoed- en Huurrecht van Wildenberg Advocaten.

U mag dit bericht delen:

U mag dit bericht delen: