Voornaamswijziging
12 juli, 2022

Voornaamswijziging

Het kan voorkomen dat u de door uw ouders gekozen voornaam of voornamen niet meer passend vindt of dat dit zelfs negatieve emoties bij u oproept. U kunt er dan voor kiezen om een andere roepnaam te gaan gebruiken voor bijvoorbeeld familie, vrienden en social media. Uw voornaam of voornamen in de geboorteakte worden hiermee echter niet gewijzigd. Dit betekent dat u geconfronteerd zal blijven worden met de in de geboorteakte genoemde naam/namen, hetgeen aanleiding kan zijn om een verzoek tot naamswijziging te (laten) indienen.

Verzoek tot naamswijziging

Indien u uw voornaam wenst te wijzigen bent u op basis van de wet verplicht om zich te laten bijstaan door een advocaat. De advocaat zal vervolgens namens u, danwel uw wettelijk vertegenwoordiger indien u minderjarig bent, een verzoekschrift tot naamswijziging indienen bij de rechtbank. In een dergelijk verzoekschrift kan worden verzocht om uw voornaam te wijzigen, een voornaam te schrappen danwel om een voornaam toe te voegen. Bij de beoordeling van het verzoek tot voornaamswijziging zal de rechter beoordelen of aan de vereiste voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden

Voor de wijziging van een voornaam dient allereerst sprake te zijn van een voldoende zwaarwichtig belang. In de wet staat alleen niet omschreven wanneer er sprake is van een zwaarwichtig belang. Dit betekent dan ook dat het aan de rechter is om van geval tot geval te beoordelen of hiervan sprake is. Uit eerdere rechtspraak blijkt dat (onder meer) in de volgende situaties sprake kan zijn van een zwaarwichtig belang:

  • Een fout bij de geboorteaangifte;
  • Ernstige pesterijen met psychische klachten tot gevolg;
  • Een voornaam die negatieve associaties oproept vanwege een traumatische herinnering (aan een ouder);
  • Bekering tot een bepaald geloof.
  • Geslachtswijziging.

Voorbeeld voornaamswijziging

Het Hof Amsterdam heeft de wijziging van de namen Jacqueline Antoinette Dymphna Maria in Selma toegestaan, omdat de tot het islamitisch geloof bekeerde vrouw vreesde anders niet tot Mekka te worden toegelaten.

Naast het zwaarwichtig belang moet ook nog aan een tweede voorwaarde worden voldaan. De wet schrijft namelijk voor dat niet iedere voornaam wordt geaccepteerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een voornaam wordt namelijk geweigerd indien de voornaam ongepast is of indien de voornaam overeenstemt met de achternaam, tenzij dit een gebruikelijke voornaam is.

Tip: De rechter zal uw zwaarwichtige belang afwegen tegenover het maatschappelijk belang bij een zo hoog mogelijke naamsconsistentie. Het is dus van belang dat u – waar mogelijk – uw verzoek zo goed mogelijk onderbouwt. Laat u hierover goed adviseren door een advocaat.

Tip: Indien het geval u psychische klachten heeft als gevolg van pesterijen over uw naam, zal u moeten aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van psychische klachten. Het is dan ook raadzaam om – ter onderbouwing van het verzoek – bijvoorbeeld een inhoudelijke verklaring van een medische deskundige te overleggen waaruit uw psychische klachten blijken.

Uw verzoek is toegewezen, en nu?

In het geval de rechtbank het verzoek tot naamswijziging toewijst, zal de rechtbank ook bepalen dat de gewenste voornaam in de registers van de burgerlijke stand wordt geregistreerd. Na het verstrijken van de hoger beroepstermijn van drie maanden zal de rechtbank de nieuwe voornaam doorgeven aan de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dat moment is uw nieuwe voornaam pas geformaliseerd.

Vragen over voornaamswijziging?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons kantoor op indien uzelf of uw kind haar/zijn voornaam wenst te wijzigen. Wij voorzien u graag van meer informatie en bespreken met u de juridische mogelijkheden en de bijbehorende kosten.

In het kader van de dit jaar in Nijmegen georganiseerde en door Wildenberg gesponsorde Eurogames, een LHBTI-sportevenement waarbij 19 verschillende sporten worden beoefend door meer dan 2000 sporters, schrijven de advocaten van Wildenberg deze maand diverse juridische artikelen over uiteenlopende onderwerpen die de LHBTI gemeenschap raken.

Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van voornaamswijziging? Ongeacht uw seksuele geaardheid of genderidentiteit, bij Wildenberg advocaten bent u welkom.

U mag dit bericht delen:

U mag dit bericht delen: