Teksten gekopieerd op website? Auteursrecht: linkbuilding met beschermde teksten
20 april, 2023

Teksten gekopieerd op website? Auteursrecht: linkbuilding met beschermde teksten

Kern: gekopieerde teksten op website

De kern van de onderstaande zaak betreft het kopiëren van teksten door een andere website (in de volksmond: plagiaat of duplicate content of copyright infringement). Teksten en afbeeldingen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Kopiëren is dan niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende. Zijn de teksten en/of foto’s van uw website gekopieerd door een andere website? Neem voor informatie over uw juridische mogelijkheden contact op met mr. Blansjaar, advocaat auteursrecht.

Inleiding

In de wereld van Search Engine Optimization (SEO) is het een beproefde methode: backlinks voor klanten genereren door het plaatsen van blogs op een website met een hoge page- en/of domain authority, het zogenaamde linkbuilding. Het verzamelen van kwalitatieve backlinks is erg arbeidsintensief. Immers zullen maar weinig eigenaren van websites een one way link willen opnemen op hun website zonder daar iets voor terug te krijgen. Een bekend fenomeen zijn dan ook de linkbuilding websites.

Feitelijk is een dergelijke website niets meer dan pagina vol allerhande blogartikelen over onderwerpen die niets met elkaar te maken hebben. De domeinnamen waarop de blogs geplaatst worden, worden meestal opgepikt uit domeinnaamveilingen. Ze worden uitgekozen op hun hoge authority door een grote hoeveelheid backlinks naar het desbetreffende domein. Her en der in het blogartikel worden vervolgens strategisch links geplaatst naar de website van de klant zodat de klant “hoogwaardige” backlinks verkrijgt. De backlinks zijn dan immers afkomstig van een website met een hoge authority. Het resultaat: Google treft “kwalitatieve” backlinks aan en kent een hogere SERP-positie toe aan de website van de klant.

Auteursrechtelijk beschermde blogs

Maar wat nu als de blogartikelen die op de linkbuilding-websites worden geplaatst bestaan uit gekopieerde auteursrechtelijk beschermde teksten? Daarover oordeelde de kantonrechter te Amsterdam in haar vonnis van 23 maart 2023.

Eiser heeft een evenementenbureau en exploiteert zelf twee websites met blogs. Gedaagde biedt linkbuildingdiensten aan. Eiser heeft vastgesteld dat gedaagde meerdere blogs van eiser letterlijk heeft overgenomen op een groot aantal linkbuilding-websites. In de blogs zijn backlinks verwerkt naar nota bene concurrenten van eiser.

Eiser heeft gedaagde eerst per brief op de hoogte gesteld van de onrechtmatigheid van het gebruik van de auteursrechtelijk beschermde teksten. Gedaagde heeft gereageerd en aansprakelijkheid afgewezen. Na het verzenden van de sommatiebrief zijn 32 van de 35 genoemde websites aangepast.

De vordering

In de procedure vordert eiser:

  • Een verklaring voor recht dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van eiser en dat gedaagde daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser en aansprakelijk is voor de schade die eiser daardoor heeft geleden;
  • Gedaagde te bevelen zich te onthouden van inbreuk op de auteursrechten van eiser op straffe van een dwangsom;
  • Gedaagde te veroordelen tot betaling van € 2.350,00 aan schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente;
  • Gedaagde te veroordelen de door hem ten gevolge van de inbreuk genoten winst aan eiser af te dragen, vermeerderd met de wettelijke rente;
  • Gedaagde te veroordelen rekening en verantwoording af te leggen van de genoten winst aan eiser;
  • Gedaagde te veroordelen tot betaling van de volledige proceskosten.

Het vervolg en de vordering in reconventie

In reconventie vordert gedaagde van eiser een schadevergoeding van € 12.000,00. Gedaagde stelt dat het hem tien dagen heeft gekost om de zaak uit te zoeken, waardoor hij dit bedrag aan inkomsten heeft misgelopen.

De beoordeling: auteursrechtelijk beschermde teksten

De kantonrechter overweegt dat gedaagde niet heeft betwist dat de teksten op de websites van eiser auteursrechtelijk beschermd zijn. Een derde is daarom, op basis van artikel 13 Auteurswet, niet bevoegd de teksten te verveelvoudigen. Volgens de kantonrechter is de gelijkenis tussen de teksten zo groot dat vaststaat dat de teksten op de websites van gedaagde ontleend zijn aan de teksten op de websites van eiser. De kantonrechter concludeert dat sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van eiser nu toestemming ontbreekt. De kantonrechter overweegt dat het kopiëren van teksten van de websites van eiser een onrechtmatig handelen inhoudt en dat gedaagde in beginsel gehouden is de door eiser geleden schade te vergoeden.

De beoordeling: schadevergoeding

De kantonrechter overweegt dat de schadevergoeding is bedoeld om de benadeelde zoveel mogelijk in de toestand te brengen waarin hij zou hebben verkeerd indien het schadeveroorzakende feit zou zijn uitgebleven.

Eiser stelt dat zij kosten heeft gemaakt voor onderzoek naar de herkomst en omvang van de inbreuk. Eiser begroot de schade op € 1.350,00. De kantonrechter wijst dit bedrag toe.

Eiser stelt dat zij reputatieschade op grond van artikel 6:106 van het Burgerlijk wetboek heeft geleden en vordert derhalve een bedrag van € 1.000,00. De kantonrechter wijst dit bedrag toe.

Ook de gevorderde wettelijke rente over de schadevergoeding wordt door de kantonrechter toegewezen.

De beoordeling: afgewezen vorderingen

De kantonrechter overweegt dat de vordering inzake winstafdracht en de vordering inzake het overleggen van rekening en verantwoording inzake de genoten winst onvoldoende onderbouwd en gespecificeerd zijn. Deze vorderingen worden afgewezen.

Ook de vordering van eiser om “gedaagde te bevelen zich te onthouden van inbreuk op de auteursrechten van eiser” wordt afgewezen. De kantonrechter acht deze vordering te algemeen van aard.

Tot slot wordt ook de door eiser gevorderde verklaring voor recht afgewezen. Volgens de kantonrechter heeft eiser geen zelfstandig belang bij haar vordering tot het verkrijgen van een verklaring voor recht naast de vordering tot schadevergoeding.

De beoordeling: proceskosten

Op grond van artikel 1019h Rechtsvordering vordert eiser de volledige, werkelijk gemaakte, proceskosten. De kantonrechter past de Indicatietarieven toe en concludeert dat de gevorderde kosten redelijk zijn. De proceskosten worden toegewezen.

Advocaat ICT, intellectueel eigendomsrecht en privacyrecht

Advocaten ICT, Intellectueel Eigendomsrecht en Privacyrecht

Zijn de teksten van uw website gekopieerd op een andere website? Zijn uw foto’s gebruikt zonder toestemming? Heeft u een inbreuk op uw auteursrecht (copyright) geconstateerd? Neem contact op met mr. Blansjaar, advocaat gespecialiseerd in het auteursrecht.

U mag dit bericht delen:

Onderwerpen

Tags