Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden van erflater
30 juni, 2022

Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden van erflater

In de praktijk komt het regelmatig voor dat nabestaanden de nietigheid van het testament inroepen vanwege wilsonbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opstellen van het testament, bijvoorbeeld als gevolg van dementie. Nietigheid van het testament wordt met name ingeroepen wanneer de nabestaanden onverwachts zijn onterfd of zij een ander financieel belang hebben.

Om de wilsonbekwaamheid van de erflater aan te kunnen tonen zoeken nabestaanden vaak steun voor hun stellingen in het medisch dossier van de erflater. De hoofdregel is echter dat het medisch beroepsgeheim ook na het overlijden geldt. Sinds 1 januari 2020 bestaat er een wettelijke bepaling waarin drie uitzonderingen zijn opgenomen waarbij de geheimhouding na overlijden kan worden doorbroken (artikel 7:458a BW). In feite is het voor een groot deel de codificatie van de jurisprudentie ten aanzien van dit onderwerp.

De geheimhouding na overlijden mag worden doorbroken in het geval dat:

  • de erflater bij leven schriftelijk toestemming heeft gegeven tot inzage in het medische dossier;
  • een nabestaande een mededeling over een incident op grond van artikel 10 derde lid, van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft gekregen;
  • er sprake is van een zwaarwegend belang, aannemelijk is dat dit belang mogelijk wordt geschaad en dat inzage in het medisch dossier noodzakelijk is voor de behartiging van deze belangen.
Tip

Wanneer een nabestaande informatie wil uit het medisch dossier dan dient dit in eerste instantie te worden opgevraagd bij de hulpverlener die het dossier onder zich houdt. Denk hierbij aan de huisarts, de thuiszorgorganisatie of de behandelend geriater. De hulpverlener beslist vervolgens of de geheimhouding kan worden doorbroken.

Tip

Weigert de hulpverlener het beroepsgeheim te doorbreken en de betreffende medische informatie te verstrekken, dan kan de nabestaande middels een procedure inzage in het medisch dossier vorderen. Hierbij dient dan een expliciet beroep te worden gedaan op het zwaarwegend belang zoals hiervoor is omschreven. De rechter beslist uiteindelijk of inzage in de medische gegevens dient te worden verstrekt.

Nieuw is sinds 1 januari 2020 dat de erflater expliciet kan bepalen dat na het overlijden geen informatie uit het medische dossier mag worden verstrekt (artikel 7:458a lid 4 BW): het inzageverbod. Dit is het tegenovergestelde van de zogenaamde toestemmingsclausule die hiervoor is benoemd als uitzondering op het beroepsgeheim. Wanneer er sprake is van een zogenaamde ‘case-closed-clausule’ biedt een beroep op het zwaarwegende belang ook geen uitweg. Er is in dat geval dus geen mogelijkheid meer om inzage te krijgen in het medisch dossier.

Vragen?

Na het overlijden van een dierbare komt doorgaans veel op iemand af. Indien er problemen ontstaan over de afwikkeling van de nalatenschap, is het verstandig tijdig de hulp in te roepen van een ervaren erfrecht advocaat. Mocht je als nabestaande vragen hebben over de afwikkeling van een nalatenschap, het recht op inzage in het medisch dossier na overlijden of de nietigheid van een testament neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor. Eén van onze erfrechtspecialisten voorziet u graag van meer informatie en bespreekt met u de juridische mogelijkheden.

U mag dit bericht delen:

U mag dit bericht delen: